НОВИНИ


In Memoriam

ivet anaviПочина Ивет Анави. Родена на 26-ти декември 1919 г. в Пловдив, тя е потомка на стара еврейска фамилия. Учи в Еврейското училище с преподаване на иврит, в Образцовата прогимназия и в полукласическия клас на Девическата гимназия.
Започва следването си в Страсбург през 1938 г., където изучава френска литература. Тук живее в пансиона за еврейски девици Home Israelite de Jeunes Filles. След избухването на Втората световна война продължава учението си в Софийския университет, специалност Романска филология. Като еврейка преживява преследванията по силата на Закона за защита на нацията. Дипломира се през 1943 г.
Голяма част от професионалния ѝ път преминава като библиотекар в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. В течение на 3 години завежда филиала на библиотеката „Максим Горки“ в Стария град. През 1960 г. завършва задочно висше библиотечно образование. Владее няколко чужди езика.
Ивет Анави бе дълбоко свързана с родния си Пловдив. Тя вложи изключителни усилия за запазването и развитието на сефарадска култура и традиции на пловдивските евреи.
Пловдивската народна библиотека поднася съболезнования на семейството и близките на Ивет Анави.

 

Реставрация на картини в Народната библиотека

Spomen za moretoПрез месеците ноември и декември бяха реставрирани пет маслени живописни платна от колекцията оригинални картини на Пловдивската народна библиотека, част от дългосрочната програма по опазване на графичните колекции. Това са:
ГрVI874 Атанас Стайков. Смолян : Езерово, 1975 г., 95/88 см.
ГрVI876 Петър Маринов. Спомен за морето, 1983 г., 93/75 см.
ГрVI885 Енчо Пиронков. Жена с разпятие, 92/66 см.
ГрVI890 Владимир Рилски. Портрет на митрополит Максим Пловдивски, [1938], 93/81 см.
ГрVI881 Енчо Пиронков. Жена със синя птица, 120/70 см.
Художник-реставраторът Евгени Генчев извърши почистване и укрепване на живописния слой, приглаждане на пукнатини, преизпъване на платната на оригиналните подрамки, почистване и укрепване на декоративните рамки или рамкиране с нови, реплики на оригиналните.
След реставрацията всички платна бяха дигитализирани.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Със заповед № 444/03.11.2020 г. на Директора на Регионална Народна Библиотека „Иван Вазов“ е обявен конкурс за заемане на длъжността Главен счетоводител. Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на библиотеката. Прави икономически анализи на дейността на библиотеката. Изготвя бюджета, проекто-бюджета и щатното разписание. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.

I. Изисквания за заемане на длъжността
1. Образование:
• Висше с образователна степен „магистър“ по специалността.
2. Професионален опит:
• минимум 2 години стаж в счетоводство на бюджетна организация;
• минимум 5 години общ трудов стаж в областта на счетоводната дейност.
3. Допълнителни изисквания
• компютърна грамотност и умения за работа със счетоводен софтуер;
• работа с фискални устройства и др.;
• владеене на чужд език – с предимство.
4. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
• Кодекс на труда;
• Данъчно осигурителен процесуален кодекс;
• Кодекс за социалното осигуряване;
• Закон за счетоводството;
• ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и други данъчни закони;
• Закон за защита на личните данни;
• Закон и наредби за здравословни и безопасни условия на труд;
• Национални и международни счетоводни стандарти;
• Други актове, необходими за изпълнение на задълженията.
II. Начин на провеждане на конкурсната процедура:
1. Събеседване с Комисията.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до Директора на Библиотеката за участие в конкурса (свободен текст с данни за контакт);
2. CV (Професионална автобиография);
3. Документ за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
ІV. Място и начин за подаване на необходимите документи:
1. Необходимите документи се подават в „Човешки ресурси“ (стая № 35, етаж 2) на Регионална Народна Библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив до 03.12.2020 г. на адрес: ул. „Авксентий Велешки“ № 17.
V. Други:
1. При подаването им в „Човешки ресурси“, копията на документите по т. III се придружават от оригиналите, които, след направената справка, се връщат на кандидата.
2. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в „Човешки ресурси“ на Библиотеката.
3. Допуснатите до конкурса, след разглеждане на документите, кандидати ще бъдат уведомени за датата, началния час и мястото за провеждане на конкурса.
VІ. Място за получаване на информация, свързана с процедурите на конкурса: Информационно табло до входа на Библиотеката.

 

Дарение на архива на пловдивските фотодейци (1980–1989)

fotoizlozhbaПрез 1977 г. в Стария град на ул.„Стамат Матанов“ № 36 се открива „Къща на Фотографията“, която веднага се превръща в национален фотографски център, с активна творческа дейност. В началото на 80-те години на ХХ век в България се създават окръжни творчески групи на фотодейците към Клуба на фотодейците в София. Пловдивската е първата сред тях. Тя съществува от 1980 до 1989 г. Групата има за своя творческа база „Къща на Фотографията“. Част от фотографския архив на групата остава във фотографското студио, създадено за няколко години след 1989 г. към държавното предприятие, но след приватизацията е оставен без покрив.
Доц. д-р Никола Лаутлиев, артдиректор на „Международни фотографски срещи“, учредител на фондация „Пловдивско фотографско средище, дари именно този частично съхранен архив от фотографии на пловдивски автори, членове на групата на фотодейците, на Пловдивската народна библиотека. Дарението беше представено на специална изложба във фоайе Изкуствотека, която събра фотографи и ценители на художествената фотография. Събитието се проведе в рамките на фестивал за артистична фотография „Международни фотографски срещи“ 2020 г.

 

Само през октомври: безплатен достъп до платформата Cold WAR Eastern Europe от Taylor & Francis

Social Media CWEE Trialling NowБиблиотеката предлага на своите читатели едномесечен достъп (7 октомври 7 ноември) до колекция дигитализирани първични документи от Националния архив на Обединеното кралство. Чрез нея получавате достъп до над 13 000 файлове от политическите отдели на Министерството на външните работи на Великобритания, отговарящи за докладването на Съветския съюз и бившите комунистически държави в Източна Европа.
Отразявайки интереса на Британското министерство на външните работи към всеки аспект на политическия, икономическия, културния, социалния и дисидентския живот зад „желязната завеса“, тези файлове документират много разнообразен набор от теми: от международните отношения до протестните движения; от държавното ръководство до икономическата продукция; от научните постижения до малцинственото население; от държавните медии до популярната култура.
Този уникално изчерпателен англоезичен (предимно, но включва и някои оригинални документи на източноевропейски езици) ресурс за постсталинската Източна Европа позволява както сравнително изследване на тенденциите в пространството и времето, така и задълбочен анализ на отделни държави или години. Съдържа ценна информация за преподаватели, изследователи и студенти относно Студената война, комунистическите общества, Съветския съюз, Източна Европа и международните отношения през ХХ век. 

 

Номинация за награда „Христо Г. Данов“, 2020 г.

plovdiv albumДимитър Севов, Григор Христев, д-р Петко Георгиев и Антоанета Лесенска, Държавна агенция „Архиви“ и Държавен архив – град Пловдив бяха номинирани в категория „Автор в областта на хуманитаристиката“ на националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура, 2020 г., за книгата „Пловдив през обектива на първите фотографи“ на издателството на Народна библиотека „Иван Вазов“.
Пловдивската народна библиотека вече е носител на две награди „Христо Г. Данов“ в категория „Библиотеки и библиотечно дело“, съответно през 2002 г. и 2010 г., както и на номинация на съставителите на каталога „Арестувани книги“ (д-р Мая Айвазова-Папазян, Магда Балджийска, Незабравка Нигохосян, Йорданка Злачева, Доротея Кифорова), в същата категория, през 2002 г.
Албумът „Пловдив през обектива на първите фотографи“ представя снимки на фотографи, работили в Пловдив в периода преди Освобождението до 20-те години на XX-ти век в свои собствени ателиета, запазени в хранилищата на Пловдивската народна библиотека и Държавен архив – Пловдив. Двуезичното издание включва 172 фотографии и е изработено по най-високите стандарти на полиграфското изпълнение, релевантни на уникалността на представяните обектите от двете колекции. Консултант на изданието е Иво Хаджимишев. Автор на графичния проект е Еница Коева, а дигиталното заснемане е дело на Иван Крачанов.
Изданието се разпространява от издателството на Народната библиотека.

 

Нови попълнения в дигиталната ръкописна колекция

nalis rakopisiПриключи допълването на славянски ръкописи от края на ХVІII и ХІХ век в електронната платформа НАБИС Репозиториум. Вече са достъпни:
151(756) Требник на Вениамин Хилендарец, 1838–1839 г.
152(355) Требник, ХІХ век
153(278) Требник, ХІХ век
155(764) Молитвениче, ХVIII век
156(273) Молитвениче на Атанасаки Самоковли, 1844 г.
157(762) Псалтикиен Възкресник, средата на ХІХ век
158(753) Катавасийник и Писмовник, XVIII–ХІХ век
159(541) Поучения на авва Доротей, първа третина на ХІХ век
160(600) Райковски дамаскин, 1859 г.
161(330) Дамаскин, ХІХ век
162(755) Александрия, 1810 г.
163(350) Сборниче, съдържащо Александрия, Требник и др., 1836 г.
164(683) Сборниче, 1855 г.
165(346) Бележниче, средата на ХІХ век
166(757) Лекарственик, ХІХ век
167(323, 324, 326) Езопови басни и Граматика, към 1838 г.
168(279) Граматика, 1850 г.
169(280) Богословие, средата на ХІХ век
170(356) Исторически чтения, 1859 г.
171(306) Записки по история на изкуствата, 1865 г.
172(766) Старообрядчески ръкопис, 1857 г.
173(765) Павликянски ръкопис, първа половина на ХІХ век
174(767) Павликянски ръкопис, ХІХ век
175(883) Митарства Теодорини, втора четвърт на ХІХ век
176(881) Записки по естествена история и по история на изкуствата, трета четвърт на ХІХ век
Р 906 Павликянски ръкопис, ХІХ век
Така общият брой ръкописи (XII–XIX век) от колекцията на НБИВ в дигиталния портал вече е 121.

 

Реставрация на стенописния триптих 

restorationПриключи реставрацията на емблематичното стенописно пано във фоайе Изкуствотека по мотиви от Вазови произведения: „Чичовци“ – худ. Георги Божилов-Слона, „Под игото“ и „Службогонци“ – худ. Йоан Левиев, „Епопея на забравените“ – худ. Христо Стефанов, техника мокро фреско, 1973–1974 г.
Художник-реставраторът Евгени Генчев осъществи цялостно почистване на живописната повърхност от наслоявания и замърсявания, укрепване с полимерни материали с цел консервация и осигуряване на добро бъдеще на живописния слой и реинтеграция на участъците с разрушения, вследствие на вторичното угасяне на CaO и механичното издраскване на живописта.
Водена от идеята да запази и за бъдещите поколения тази изключителна монументална творба, Библиотеката инициира реставрационната намеса преди времето да нанесе сериозен отпечатък и вреда върху нея.

 

Twin-talks 3

twin talks 3В рамките на CLARIN-ERIC, на 23 юли т.г. се проведе виртуален уъркшоп Twin-talks, посветен на проблемите на дигиталната хуманитаристика. Този трети по ред уъркшоп проследява динамиката в областта на цифровите хуманитарни науки, междудисциплинарното сътрудничество и решаването на широк кръг изследователски въпроси.
В програмата участваха Иван Крачанов, ръководител на Дигиталния център при НБИВ и партньорите от Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) Кирил Симов от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН и Ласка Ласкова от катедра по български език в СУ с доклад на тема Towards improving OCR accuracy with Bulgarian Language Resources.

 

 

Среща на консорциума на КЛаДА-БГ

clada bg 2020На 2 и 3 юли се проведе среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ). Част от участниците се включиха онлайн през zoom за презентациите и участие в дискусиите по темите: изграждане на единна Мрежа от знания за България (семантична методология, езикови технологии, невронни мрежи, анотационна софтуерна среда, исторически поглед); OCR модели за български текстове с правопис преди реформата от 1945 г.; дигитализиране на етнографски материали; използване на библиографски бази данни в областта на хуманитаристиката; 3D моделиране. 

 

Нова рубрика

na fokusЗапочваме излъчването на нова рубрика в нашия видеоканал – „На фокус: книга на седмицата“. Тя ще предлага поредица видеоревюта на избрани заглавия от фонда на Пловдивската народна библиотека, представяни от нейните библиотекари. Следете създадения плейлист с ежеседмичните предложения и направете Вашия избор за четене.

 

СЪОБЩЕНИЕ

NBIV otvorenoПловдивската народна библиотека отваря вратите за своите читатели от 13 май, с обичайното работно време, при следните изисквания:
1. В сградите на Библиотеката е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
**носенето на лични предпазни средства (маски и ръкавици);
**поединичното влизане и избягването на струпвания;
**спазването на физическа дистанция от 2 метра.
2. Предвид условието допустимата заетост на местата на закрито да е до 30 % от капацитета им, седящите места в читалните зали се редуцират реципрочно; престоят там се лимитира до 120 минути.
3. Предвид спазването на противоепидемичните мерки, престой, по-дълъг от 30 минути в Заемните зали за дома, Американски център и Немски център е нежелателен. До края на м. май библиотеката няма да работи в дните събота и неделя.
Благодарим Ви за разбирането. Очакваме Ви!

 

СЪОБЩЕНИЕ

covid19Във връзка с извънредното положение в страната, свързано с пандемията от SARS-CoV-2, Пловдивската народна библиотека няма да работи с читатели от 14 март до 13 май.
Останете с нас в Дигиталната библиотека и профилите ни в социалните медии  facebook, twitter и YouTube. Във времето, когато физическия престой при нас е невъзможен, Вие бихте могли:
**да презапишете заетите документи през електронната платформа „Моята библиотека“; нови заявки за заемане няма да се приемат; не дължите глоба в случай, че срока за ползване на зает библиотечен документ е изтекъл или сте изчерпали лимита си от трикратното му удължаване.

Plovdiv Public Library will not be working from March 14 to May 13. Our Digital Library and our social media accounts on facebook, twitter and YouTube will be fully operational.

 

„Academic Search Complete“ през 2020 г. при нас

academic search complete

Мултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления.  Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други езици. Малко на брой са документите на български език.
Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. За този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване. Очакваме Ви!

 

Безплатен достъп до бази данни

flipster custom logo

Предлагаме Ви безплатен достъп до необятните ресурси на базата данни eLibraryUSA. Вижте:
НОВИНИ
**PressReader
Четете популярни вестници от цял свят и американски списания в лесен за четене и разглеждане формат.
**Flipster
Достъп до най-новите броеве на популярни списания в САЩ, включително National Geographic, Entrepreneur, Wired, Fast Company и Popular Science.
АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РЕСУРСИ
**Gale Academic OneFile
Търсете темата си в 8000 академични списания.
**JSTOR
База за търсене със статии в списания, фокусирана върху социалните науки, икономиката и историята.
**ProQuest Dissertations & Theses Database
Съдържа 1,5 милиона дисертации и тезиси, написани от студенти от над 700 университета.
**Gale In Context: Middle School
Прочетете и проучете всяка тема в над 1000 списания, вестници и списания. Насочена към 11–13 годишни ученици.
**Gale in Context: Opposing Viewpoints
Научете мнението на експертите по спорни и дискутирани теми в статии от хиляди вестници и списания.
ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ И ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ
**Digital Literacy
База данни за цифровата грамотност, включително как да създадете подкаст, кампания в социалните медии, мултимедийно представяне и други цифрови проекти.
СТРИЙМИНГ НА ВИДЕО РЕСУРСИ
**Kanopy
Поток на селекция от над 100 документални филма, изследващи най-вдъхновяващите и интересни съвременни теми в Съединените щати.
Очакваме Ви в нашия American Space Plovdiv! Не пропускайте!

 

Абонамент за 2020 година в Народната библиотека

abonament 2020

През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

FaLang translation system by Faboba