КАТАЛОГ СЕКРЕТЕН КНИЖЕН ФОНД

Настоящият каталог на “секретния книжен фонд” (СКФ) на Народна библиотека “Иван Вазов” е създаден по инициатива на д-р Мая Айвазова-Папазян, завеждащ Справочно-библиографски и информационен отдел в периода 19871995 г. Под нейно ръководство започва издирването на книгите от СКФ по каталозите и инвентарните книги на библиотеката. Тя класира и описва първите 600 заглавия. След известно прекъсване библиотекарите от отдела довършват каталога.
В окончателния си вид той съдържа 2575 описания на книги и албуми, подредени в два големи раздела: издания на кирилска азбука и издания на латинска азбука.
При подреждането на описанията във всеки раздел е спазен азбучният принцип. Автори с повече от една книга са подредени в азбучен ред на заглавията. Различни издания на едно и също заглавие са подредени в хронологичен ред – от по-старото към по-новото.
Библиографските описания са направени de visu, съгласно действащия БДС 15419/82 и класирани по Универсалната десетична класификация.

Всяко описание съдържа следните елементи:
• Автор - представен със собствено и фамилно име в инверсия;
• Заглавие;
• Авторска отговорност имената на автора и други лица, приети за автори, съставители, редактори, преводачи и др.;
• Издателски данни – ако издателството е неизвестно, посочва се името на печатницата;
• Физическа характеристика;
• Класификационен индекс по УДК;
• Основна сигнатура;
• Анотация когато заглавието не дава пълна представа за съдържанието.
Не са представени диакритичните знаци и ударенията в немски и френски езици.
Помощният апарат на каталога се състои от показалец на личните имена, който препраща към поредния номер на описанието.

FaLang translation system by Faboba