МИСИЯ

Mission*Библиотеката предоставя възможности за всички
Библиотеката обслужва всеки човек, независимо от раса, национална или етническа принадлежност, пол или сексуална ориентация, възраст, физически затруднения, религия, икономическо положение или политически убеждения. Библиотеката подкрепя уязвими групи на обществото и гарантира, че никой няма да бъде лишаван от основни икономически възможности и човешки права.

*Библиотеката разширява възможностите за самостоятелно развитие на хората
Библиотеката подкрепя общество, в което хора от всякакъв произход могат да учат, творят и създават иновации. Библиотеката поддържа култура на грамотност и подпомага критическото мислене и научните интереси. Библиотеката защитава правата на потребителите за достъп до информация в безопасна среда. Библиотеката участва в културния и социалния живот на местната общност. Тя подпомага всеки човек да си взаимодейства с обществените институции, когато има нужда от достъп до услуги и служи като посредник между гражданите и услугите на електронното правителство.

*Библиотеката предоставя достъп до световното знание
Библиотеката представлява съществена част от важна инфраструктура, която подпомага образованието, работните места и растежа на общността. Тя предлага значим, удобен достъп до информация във всички формати, като ръкописни, печатни, аудио-визуални или дигитални материали. Тя подпомага официалното, неформалното образование и обучението през целия живот, опазването на народната памет, традиционното местно знание, регионалната история и националното културно и научно наследство. Библиотеката е естествен партньор за предоставяне на обществен достъп до информационни и комуникационни технологии и споделени информационни ресурси.

*Библиотеката предлага участие в културния живот като човешко право и като важна съставна единица за професионално развитие, креативност и удовлетвореност от живота
Достъпът до култура разглежда културата като фактор за социална трансформация: правото за равен достъп до културния живот; културата като спомагаща за социалното приобщаване; културното участие като начин за преодоляване на социалните различия; културата като ключов фактор за отключването на креативността. 

*Библиотеката преодолява дигиталното разделение и съдейства за развитието на образованието, грамотността, културата и най-вече – за осигуряването на достъп до информация. Дигиталната библиотека служи като среда, в която се обединяват колекции, услуги и хора, за да се поддържа пълният цикъл от създаване, разпространение, използване и съхранение на данни, информация и знания.

*Библиотеката предлага експертна помощ
Библиотечните служители са висококвалифицирани и надеждни посредници, подпомагащи хората да откриват информацията, която търсят. Библиотекарите осигуряват обучение по медийна и информационна грамотност, от която хората имат нужда, за да разбират по-добре и да участват в информационното общество. Те са и проводници на култура, организиращи и предоставящи достъп до културно наследство и подкрепящи развитието на личността.

FaLang translation system by Faboba