УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

СЪГЛАСУВАЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА “ИВАН ВАЗОВ” – ПЛОВДИВ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящия правилник урежда дейността, управлението, структурата и финансирането на Регионална Народна библиотека “Иван Вазов”.
Чл. 2.(1). Библиотеката е регионален културен институт по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи, и ПМС № 80 от 2006 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.
(2). Осъществява дейността си на територията на Пловдивска област.
Чл. 3. Библиотеката е юридическо лице на самостоятелен баланс, делегирана от държавата дейност на пряко подчинение на Община Пловдив и се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към нея.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 4. Регионална Народна библиотека “Иван Вазов” осъществява функции на основна библиотека в Пловдивска област, като събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация като:
1.Комплектува и организира фондовете си, съгласно установените в нормативните документи правила.
2.Библиотечният фонд се комплектува чрез покупка на документи от страната и чужбина, вътрешен и международен обмен, дарения или завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, безвъзмездно предаване на екземпляри от публикуваните български документи, по ред и условия, уредени със Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения (обн. ДВ, бр. 108 от 2000 г. и последвалите изменения).
3.Библиотеката е Втори национален архив на българската книга.
4.Осигурява универсален достъп до информация на всички потребители.
5.Извършва библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане.
6.Осигурява възможност за достъп до международни информационни бази данни.
7.Библиотеката е архив на краеведския печат и литература и е център на библиографията по краезнание. Издирва, набавя, съхранява, библиографира, популяризира и предоставя за ползване печатни краеведски документи за региона.
8.Осъществява редакционно-издателска дейност: изработва, публикува и разпространява библиографски указатели, краеведски и информационни издания, рекламни издания, проучвания, статии и др.
9.Участва в научно-изследователската работа в областта на библиотекознанието, библиографията и кразнанието и в социологически проучвания във връзка с четенето и книгата.
10.Организира и провежда културни и просветни изяви.
11.Оказва съдействие на общинското ръководство при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело.
Чл. 5. Библиотеката осъществява допълнителни дейности, извън тези по чл. 4, както следва:
1.Оказва съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.
2.Събира, обработва и предоставя информация за библиотеките от областта на органите на държавна и местна власт и предлага конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност.
3.Извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички библиотеки на територията на Пловдивска област.
4.Координира изграждането на регионалните автоматизирани мрежи и е център на Националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа.
5.Разработва и участва в реализирането на програми и проекти, свързани с продължаващото образование, културна интеграция и гражданско участие.
6.Координира краеведската дейност на библиотеките в региона.
7.Координира работата си с културните институти на територията на общината и региона.
8.Поддържа партньорски контакти с библиотеки, институции и фондации в страната и чужбина.

III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 6. Структурата на библиотеката е представена в Приложение № 1 към настоящия правилник
Чл. 7 Библиотеката се ръководи от директор, който има следните права и отговорности:
1.Представлява библиотеката пред органите на държавната и местна власт.
2.Издава заповеди, утвърждава документи, правилници, длъжностни характеристики, регламентиращи дейността на библиотеката, на нейните структурни звена и на отделните служители, нейния вътрешен ред и реда за ползване на услугите.
3.Утвърждава щатното разписание, след съгласуване с Общината, назначава и освобождава библиотечния персонал в съответствие с Кодекса на труда.
4.Съставя и управлява бюджета на библиотеката като второстепенен разпоредите с бюджетни кредити. Изработва и провежда финансова политика, осигуряваща приходи от различни източници – бюджет, собствени приходи, приходи от дарения, програми, проекти и др.
5.Отговаря за провеждането на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.
6.Организира и контролира изготвянето на анализи, прогнози и предложения за развитието на библиотечното дело в региона.
7.Изготвя становища и подпомага разработването, съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на библиотечното дело.
8.Участва в работата на национални и международни форуми по проблемите на библиотечно-информационното обслужване.
9.Координира разработването и контролира изпълнението на проекти и програми с местно и регионално значение.
10.Осъществява контакти с други културни институти, неправителствени организации, граждански сдружения, фондации и институции в страната и чужбина за реализиране на съвместни програми и проекти. Развива партньорските взаимоотношения с библиотеки от страната и чужбина.

Чл. 8. Към библиотеката се създават следните съвещателни органи:

1.Обществен съвет, който включва видни общественици, изтъкнати културни дейци и представители на деловите кръгове. Има консултативно-съвещателни функции и правомощия.
2.Дирекционният съвет е специализиран колективен съвещателен орган, в който влизат директорът на библиотеката, главните библиотекари, отговорниците на функционалните и самостоятелните отдели и представителите на легитимните синдикални организации в библиотеката.
3.Специализирани съвети :
-Редакционно-издателски съвет
-Съвет по комплектуване
-Специализирани съвети по различните библиотечни дейности, които Директорът създава или закрива според нуждите за решаване на конкретни проблеми.
Със заповед на Директора се създават временни комисии.

IV. ИМУЩЕСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 9. Имущество на библиотеката се състои от:
1.Недвижимо имущество: Библиотеката стопанисва сграда – публична общинска собственост и наета под наем сграда, в която се помещава Детски отдел.
2.Движимо имущество: Библиотеката стопанисва и управлява огромно движимо имущество – библиотечен фонд, дълготрайни материални и нематериални активи, краткотрайни активи, коли и др.
Чл. 10. Отговорност за опазване на имуществото носят всички служители на библиотеката. Степента на отговорност се определя от длъжностните характеристики.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

1.От Община Пловдив
2.От Министерство на културата
3.От вноски от бюджетите на общините на Пловдивска област, където библиотеката развива дейност, като регионален институт.
4.От собствени приходи
5.От дарения и спонсорство
6.От програми и проекти на национални и международни институции.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се издава на основание Закона за закрила и развитие на културата и ПМС № 153/ 28.07.2000г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи и ПМС № 80 от 2006 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.
§ 2. На основата на този правилник се изработват и утвърждават от директора на библиотеката Правилник за вътрешния ред и Правила за обслужване на читателите.
§ 3. Този правилник е съгласуван с кмета на Община Пловдив и утвърден от министъра на културата.
§ 4. Този правилник влиза в сила от датата на утвърждаването му.

FaLang translation system by Faboba