МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ

Отдел „Методичен“ е част от структурата на Народна библиотека „Иван Вазов“ и предоставя координационна, квалификационна и експертно-консултантска помощ за библиотеките от Пловдивска област, изпълнявайки част от функциите на Регионалната библиотека, съгласно чл. 27 от Закон за обществените библиотеки. Отделът събира, обработва и предлага статистическа информация за библиотеките на органите на държавната и местна власт, както и конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност. Със създаването на Публичен регистър на обществените библиотеки отделът поема отговорността да наблюдава и контролира достоверността на статистическата информация за обществените библиотеки, публикувана в интернет.

При заявено желание, отделът консултира изработването на:

*Концепция за развитието на библиотека;
*Правилник (статут) на библиотека;
*Длъжностна характеристика на работно място; Длъжностна характеристика на библиотечен специалист.

Отделът предлага консултативна помощ на място при:

*Създаване, организиране, реорганизиране на библиотека;
*Изработване на експертна оценка на библиотечно-информационните дейности в библиотеката;
*Управление на персонала (подготовка и провеждане на конкурси за назначаване на библиотечни специалисти; атестиране на библиотечни специалисти).

Форми на методическа дейност:

*Консултации (на място и по е-поща);
*Посещения на място;
*Изработване на инструктивни и методически документи;
*Организиране и провеждане на работни срещи, семинари, квалификационни курсове, тренинги, практикуми и др.; 

Специализираният фонд се обновява ежегодно с нови документи, постъпващи по покупка, обмен и дарение. В помощ на потребителите са поддържаните картотеки:

• Библиотековедска картотека;
• Номерационна на БДС ISO стандарти за библиотечни и информационни дейности;
• Картотека по Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Отделът предлага за ползване библиотековедски издания за дома и на място.

FaLang translation system by Faboba