ХРАНЕНИЕ


Сектор „Хранение“ е структурно звено в Отдел „Обслужване на потребители. Хранение. Междубиблиотечно заемане“. Работещите в сектора:
*Опазват, съхраняват, проверяват и подреждат системата от библиотечни фондове, разположени основно в Хранилището на централната сграда, както и в други депа в сградния комплекс;
*Наблюдават физическото състояние на библиотечния фонд;
*Поддържат в образцов ред библиотечните фондове, с които обслужват;
*Контролират стандартните климатичните параметри (температура, запрашеност, осветеност, влажност) в хранилищните депа;
*Санкционират нерегламентиран престой на служебни и външни лица в хранилищните депа;
*Изпълняват потребителски заявки за заемане на библиотечни документи за читални зали и домашно ползване.

FaLang translation system by Faboba